Wij stellen alles in het werk om je tijdens een bezoek aan of in contact met Collectie Overijssel zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht je toch een klacht of tip hebben, wil je deze dan aan ons kenbaar maken? We kunnen dan actief werken aan de verbetering van onze organisatie.


De procedure

Een publieke organisatie als Collectie Overijssel wil eventuele klachten zorgvuldig behandelen. De Algemene Wet Bestuursrecht schrijft daartoe een regeling voor. Wij hanteren de procedure voor klachtbehandeling zoals die beschreven staat in hoofdstuk 9 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Op hoofdlijnen luidt deze procedure als volgt:

Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan; een gedraging van een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan.  Het bestuursorgaan draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen. Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht kan geen beroep worden ingesteld.


Behandeling van klaagschriften 

Klachten kunnen per post of per email gestuurd worden, gericht aan de directeur. Je kunt deze verzenden naar info@collectieoverijssel.nl of naar Eikenstraat 20, 8021WX Zwolle.


1. Het klaagschrift bevat ten minste:

  • de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van de gedragingen waartegen de klacht is gericht.

2. Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van het klaagschrift.

3. De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest. Dit is niet van toepassing indien de klacht betrekking heeft op een gedraging van het bestuursorgaan zelf.

4. Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

5. Het bestuursorgaan stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

6. Het bestuursorgaan handelt de klacht af binnen 6 weken.

7. Het bestuursorgaan stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

8. Het bestuursorgaan draagt zorg voor registratie van de bij hem ingediende schriftelijke klachten. De geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubliceerd.


De klacht of tip 

Als je een klacht hebt, kun je natuurlijk in eerste instantie deze direct uiten bij degene op wiens gedrag de klacht betrekking heeft. Mocht dit niet tot een oplossing naar tevredenheid leiden, omschrijf dan jouw klacht zoals hierboven beschreven. Jouw klacht komt binnen bij de verantwoordelijke leidinggevende.


Heb je andere tips of feedback, kun je ons dit ook laten weten via het contactformulier.


Jouw ervaring is voor ons van groot belang. We stellen het dan ook zeer op prijs als jij deze met ons deelt, dit kan in de vorm van een klacht maar ook wensen, suggesties, tips en opmerkingen zijn welkom.